portfolio

Koninginnehof

Koninginnehof in Zuidwolde Koninginnehof in Zuidwolde

Hoogevest in Amersfoort

Hoogevest in Amersfoort Hoogevest in Amersfoort

Stadsring 99

Stadsring 99 Stadsring 99

PLUS Soesterberg

PLUS Soesterberg PLUS Soesterberg

TBI Woonlab

TBI Woonlab TBI Woonlab

Bedrijfswagens Bakker

Bakker Bedrijfswagens Bakker Bedrijfswagens

La Napoule in Frankrijk

La Napoule in Frankrijk La Napoule in Frankrijk

Veller G

Veller G in Barneveld Veller G in Barneveld

Mickeys

Mickeys kinderdagverblijven Mickeys kinderdagverblijven

Australische Ambassade

Australische Ambassade Australische Ambassade

Lichtenberglocatie 2

Lichtenberglocatie in Amersfoort Lichtenberglocatie in Amersfoort

Thermion

Thermion in Lent Thermion in Lent

De Buntwal in Nijkerkerveen

De Buntwal in Nijkerkerveen De Buntwal in Nijkerkerveen

Kloosterbos in Assen

Kloosterbos in Assen Kloosterbos in Assen

Interface in Scherpenzeel

Interface in Scherpenzeel Interface in Scherpenzeel

J van Stolberglaan

J. van Stolberglaan J. van Stolberglaan

Nudestrip in Wageningen

Nudestrip in Wageningen Nudestrip in Wageningen

Villa Meerwegen in Amersfoort

Villa Meerwegen Villa Meerwegen

BLK14 – Vathorst

BLK14 - Vathorst BLK14 - Vathorst

Amicitia

Amicitia Amicitia

Houtrust in Hooglanderveen

Houtrust in Hooglanderveen Houtrust in Hooglanderveen

Colijnhof

Colijnhof Colijnhof

het LAB in Amersfoort

het LAB in Amersfoort het LAB in Amersfoort

Het Bergpaviljoen

Het Bergpaviljoen Het Bergpaviljoen

Veller I – Barneveld

Veller I - Barneveld Veller I - Barneveld

Gasopslag Bergermeer

Gasopslag Bergermeer Gasopslag Bergermeer

Lichtenberglocatie 1

Lichtenberglocatie in Amersfoort Lichtenberglocatie in Amersfoort

Vrij in een rij

Vrij in een Rij Vrij in een Rij

Veller E

Veller E in Barnveld Veller E in Barnveld

PON losplaats Leusden

PON losplaats Leusden PON losplaats Leusden

Griftdijk – Woudenberg

Griftdijk - Woudenberg Griftdijk - Woudenberg

Vituskerk in Bussum

Vituskerk in Bussum Vituskerk in Bussum

Landgoed Beukenrode

Landgoed Beukenrode Landgoed Beukenrode

Kauwgomballenfabriek

Kauwgomballenfabriek in Amsterdam Kauwgomballenfabriek in Amsterdam

Rademakershof

Rademakershof in Soesterberg Rademakershof in Soesterberg

Gamma in Nieuwegein

Gamma in Nieuwegein Gamma in Nieuwegein

‘t Groene Woud in Woudenberg

t Groene Woud t Groene Woud

Hoef en Haag

Hoef en Haag Hoef en Haag